Log ind

Studly’s forretningsbetingelser

1. Generelt

Ved brug af Studly-tjenesten, accepterer du (Brugeren eller Partneren) disse forretningsbetingelser, der gør sig gældende for enhver brug af Studly-tjenesten mellem Parterne. Læs følgende betingelser grundigt, og hvis du ikke kan acceptere forretningsbetingelserne, skal du afstå fra at bruge Studly-tjenesten.

Studly er formidler af Tjenesterne mellem Parterne, og formidlingsansvaret er begrænset til handlinger fremkaldt med forsæt eller grov uagtsomhed. Ved brug af Tjenesterne, kan der være underlagt yderligere vilkår og betingelser for Partneren eller Brugeren, og Parterne bliver direkte kontraktpart.

Studly kan ikke gøres ansvarlig for kvaliteten af Tjenesterne, om der opnås fuld tilfredshed eller om Parterne i øvrigt overholder gældende regler på området. Studly samarbejder, udvælger og kontrollerer Parterne i det omfang, det er muligt, og kan ikke holdes ansvarlig for omkostninger opstået i forbindelse med forsinkelse, skader, tab, tilfælde af force majeure, samt andre uforudsete omstændigheder, som Studly ikke på rimeligvis kunne forudse eller undgå.

Registrerer du dig som Partner eller Bruger, repræsenterer og garanterer du, at du er autoriseret til at binde enheden til disse forretningsbetingelser. Hvis du er juridsk forpligtet til at repræsentere en Partner, ved indgåelse af aftale, skal du være opmærksom på, at tredjepart kan kræve at se en skriftlig fuldmagt fra Partneren, før resultater eventuelt kan registreres. Partneren er ansvarlig for, at fremskaffe og fremsende den skriftlige fuldmagt til tredjepart for godkendelse, og Studly er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af dette. Studly-tjenesten må kun anvendes af personer, som er 18 år gamle eller ældre.

Eventuelle reklamationer kan rettes til Studly, som modtager disse på vegne af Partneren eller Brugeren og bringer dem videre. For information om, hvorledes Studly behandler dine personoplysninger, henvises der til Studly’s persondatapolitik.

2. Definationer

 • “Partner” betyder enhver fysisk eller juridisk enhed, som omfatter, men er ikke begrænset til, personer, stalde, stutterier, stationer, virksomheder eller lignende enhed, der har indgået en aftale med Studly, og som tilbyder Tjenesterne via Studly-tjenesten.
 • “Bruger” betyder en fysisk eller juridisk person, der anvender Studly-tjenesten.
 • “Parter” betyder både Partneren og Brugeren.
 • “Tjenester” betyder produkter og tjenester forbundet med avl og opdræt af heste, herunder køb/salg af sæd, inseminering, bedækning, leje af rugehoppe og øvrige aktiviteter i relation hertil og mellem Parterne.
 • “Studly-tjenesten” betyder enhver digital applikation leveret af Studly til fysiske og legale personer, til at oprette en profil eller tilstedeværelse ved at uploade indhold, enten som Bruger eller Partner.
 • “Studly” betyder Studly ApS med adresse Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C, Danmark CVR 40266291 for Partnere og Brugere registreret på et hvilket som helst sted.
 • “Tredjepart” betyder enhver fysisk eller juridisk enhed udenfor Studly-tjenesten, som omfatter, men er ikke begrænset til, personer, virksomheder, organisationer, plugins, cookies, samt stambogskontorer og avlsforbund, der er godkendte jf. den ministerielle bekendtgørelse.

3. Oprettelse af en profil

For at anvende alle funktioner i Studly-tjenesten, skal du oprette en profil. Oprettelse af en profil kræver, at du angiver din e-mailadresse, samt en adgangskode. Den profil, du opretter, er til dit eget personlige brug, og for at få fuldt udbytte af alle funktioner i Studly-tjenesten, kan du oplyse en række yderligere oplysninger om dig selv, som f.eks. kontakt- og betalingsoplysninger, information om din hest og dyrlæge m.fl.

Ved oprettelse af en profil på Studly-tjenesten, skal du indtaste en personlig adgangskode, som til enhver tid skal behandles fortroligt. Du må aldrig gøre din adgangskode tilgængelig for andre.

4. Betingelser for Partneren

Ved brug af Studly-tjenesten, indgår Partneren et samarbejde med Studly, som omfatter formidling af Tjenesterne. Formålet for samarbejdet er, at opnå en øget interesse for køb/salg af Tjenesterne, og gøre informationerne herom lettilgængelige for Brugeren. Partneren og Studly har på den baggrund indgået følgende aftale:

 • Partneren skal henvise til Tjenesterne på Studly-tjenesten.
 • Partneren skal imødekomme den efterspørgsel, der måtte opstå på Tjenesterne.
 • Partneren skal oplyse korrekte informationer om Tjenesterne.
 • Partneren skal til hver en tid kunne fremskaffe og vise de nødvendige identitets- og sundhedsdokumenter, hvis Studly kræver dette.
 • Partneren skal være til rådighed og kunne kontaktes i samarbejdsperioden.
 • Partneren skal påberåbe sig fejl eller mangler og meddele dette skriftligt til Studly.

Samarbejdet indgås for en ubegrænset periode, men kan af Studly eller Partneren opsiges med 3 måneders varsel. Såfremt Studly eller Partneren væsentligt misligholder samarbejdsaftalen, kan samarbejdet mellem Studly og Partneren dog opsiges straks. Studly og Partneren er hver især ansvarlige for eventuelle skader, de måtte lave eller ansvar de måtte pådrage sig, tab i tilfælde af force majeure, samt andre uforudsete omstændigheder. Studly tager ingen ansvar for manglende overholdelse af indgåede aftaler mellem Partneren og Brugeren, som Studly ikke på rimeligvis kunne forudse eller undgå.

Kommercielle oplysninger, som Studly eller Partneren kommer i besiddelse af angående den anden part, skal anses for fortrolige og må ikke vidergives til Tredjepart uden partens forudgående skriftlige samtykke. Såfremt Studly eller Partneren bryder fortrolighed, kan samarbejdet opsiges straks. Dette forbud gør sig ikke gældende for oplysninger, der er offentlig tilgængelige, som Studly eller Partneren kommer i besiddelse af i god tro fra en Tredjepart, og som parten er forpligtet til at udlevere i henhold til lov.

Hvis Tjenesterne ugyldiggøres, eller på anden måde ikke længere er tilgængelig, skal Partneren informere Studly om dette, så Tjenesterne kan fjernes på Studly-tjenesten. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, hvis Tjenesterne sælges til anden side, afgår ved døden, kastreres eller ikke længere anvendes. Studly og Partneren optræder hver som selvstændige erhvervsdrivende og er ikke berettiget til at indgå aftaler på den anden parts vegne, eller på anden måde at forpligte den anden part, og er ligeledes ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser under samarbejdet til andre.

Ændringer eller tilføjelser til samarbejdsaftalen, kræver enighed mellem Studly og Partneren, og ændringerne eller tilføjelserne vedlægges skriftligt som tillæg. Studly og Partneren afholder egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af denne aftale.

4.1 Forretningsmodel

Mens Studly-tjenesten er i alphaversion (udviklingsstadie), er det gratis at lave en bruger og oprette Tjenesterne på Studly-tjenesten.

5. Betingelser

Ved brug af Studly-tjenesten, accepterer Brugeren følgende vilkår:
 • Brugeren skal have tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for hesten.
 • Brugeren skal til hver en tid kunne fremskaffe og vise hestens originale hestepas til kontrol af hestens oplysninger, ejerforhold, opbevaring eller lignende.
 • Brugeren skal oplyse Partneren om aggressiv adfærd hos hesten og tidligere problemer i forbindelse med ifoling eller drægtighed.
 • Brugeren skal informere Partneren om sygdomsrelaterede forhold, eksem, foderbehov eller lignende.
 • Brugeren accepterer, at der ved bestilling af Tjenesterne, kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser fra Partneren, og Parterne bliver direkte kontraktpart.
 • Brugeren accepterer, at der kan forekomme perioder, hvor Tjenesterne ikke vil være tilgængelige f.eks. i forbindelse med deltagelse i stævne eller kåring, fremvisning, fravær, sygdom eller lignende forhold.
 • Brugeren skal til hver en tid returnere sædbokse ved bestilling af transportsæd, med mindre andet er aftalt med Partneren.
 • Brugeren betaler alle omkostninger ved inseminering med frostsæd, med mindre andet er aftalt med Partneren.
 • Brugeren betaler alle omkostninger i forhold til fremskaffelse af sundhedsdokumenter, med mindre andet er aftalt med Partneren.
 • Brugeren skal til hver en tid kunne fremskaffe og vise negativ eller positiv drægtighedsattest fra en autoriseret dyrlæge, hvis Studly kræver dette.

Betingelserne for bestilling af Tjenesterne og brug af Studly-tjenesten, omfatter, men er ikke begrænset til, at hesten skal være sund og rask, i god foderstand, behandlet med ormekur, ikke have været i kontakt med syge heste eller vist tegn på smitsom sygdom 3 uger forinden, overholdt med vaccinationer, dokumentation for ren svaber- og CEMprøve, uden sko på alle fire ben og være beskåret, håndterbar, nem at fange og kunne trækkes med.

6. Ansvar

Studly kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for din brug af Studly-tjenesten, herunder handlinger eller undladelser, som foretages på baggrund af oplysninger fra Studly-tjenesten. Dit brug af Studly-tjenesten, samt brug af den information, du kommer i besiddelse af ved brug af Studly-tjenesten, er til enhver tid på eget ansvar og for egen risiko.

Studly er ikke ansvarlig eller forpligtet til at bruge anden fysisk eller juridsk enhed til at løse uenigheder, herunder konflikter og eventuelle tvister, der måtte opstå mellem Parterne. I de tilfælde, hvor Studly giver mulighed for at Brugeren eller Partneren får særlige tilbud fra Tredjemand, kan Studly ikke gøres ansvarlig for eventuelle aftaler indgået af Parterne med Tredjemand. Dette er alene et forhold mellem Parterne og sådan Tredjemand.

Studly er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, skade eller tab i tilfælde af force majeure, hvortil henregnes bl.a. virus- eller hackerangreb, nedbrug eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandøres force majeure, samt andre uforudsete omstændigheder, som Studly ikke rimeligvis kunne forudse eller undgå. Såfremt Studly, uanset ovenstående, måtte blive erstatningsansvarlig, kan Studlys samlede erstatningsansvar over for en Bruger eller Partner aldrig overstige et beløb svarende til, hvad Parterne måtte have betalt til Studly for brugen af Studly-tjenesten inde for de seneste 12 måneder forud for kravets opståen og aldrig mere end 50.000 kr.

Studly bærer ingen ansvar for hestens hændelige undergang, forringelse, pådragne skader eller lignende både under og efter at Tjenesterne er købt/solgt og påbegyndt. Manglende tilfredshed ved brug af Tjenesterne medfører ikke, at Tjenesterne er mangelfulde. Bestilling af Tjenesterne sker for Brugerens egen regning og risiko. Skulle hestene få brug for behandling af dyrlæge, vil Studly eller Partneren så vidt muligt indhente Brugerens accept, inden dyrlægen tilkaldes. Viser hesten tegn på akut livstruende sygdom eller skade, er Studly og Partneren uanset hvad, berettiget til, at tilkalde dyrlæge med henblik på behandling af hesten, uden Brugerens forudgående accept. Udgifter hertil afholdes af Brugeren.

Studly anbefaler, at Brugeren tegner foster- og følforsikring hos Agria Dyreforsikring.

8. Sikkerhed

Studly overholder til enhver tid minimum følgende sikkerhedskrav:

 • Al data, der kommunikeres frem og tilbage imellem Studly-tjenesten og din enhed, er krypteret. Det er derfor ikke muligt for udefrakommende at tilgå indholdet af datastrømmen mellem dig og Studly-tjenesten.
 • Studly’s personale tilgår aldrig dine specifikke transaktionsoplysninger uden dit samtykke. Dette kan f.eks. være, hvis du har brug for support.
 • Kun enkelte autoriserede medarbejdere hos Studly har, til brug for sikring af datakvalitet og fejlfinding, adgang til produktionsdata uden samtykke.
 • Alle medarbejdere i Studly baggrundstjekkes før ansættelse.
 • Studly tager løbende back-up af alle data i Studly-tjenesten.
 • Studly anvender logning og registrerer bl.a., fra hvilke ip-adresser din profil tilgås, ligesom vi registrerer eventuelle fejlslagne forsøg på at logge på din profil.
 • Studly anvender Tredjeparts-scanning af Studly-tjenesten. Studly anvender et eksternt sikkerhedsfirma, som dagligt scanner Studly-tjenesten for eventuelle brister i sikkerheden. Hvis sikkerhedsfirmaet finder alvorlige sikkerhedsbrister, vil Studly blive gjort opmærksom på disse og efterfølgende have en kort udbedringstid.

Du er selv ansvarlig for hemmeligholdelse af din adgangskode. I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din adgangskode, skal du straks meddele Studly herom ved at rette henvendelse til admin@studly.io. Hvis Studly mistænker misbrug af din profil, kan vi altid spærre din profil. Studly er i disse situationer uden ansvar over for dig eller Tredjemand. Studly anbefaler, at du som Partner eller Bruger opretholder en høj sikkerhedsstandard. Du bør:

 • Sørge for, at din adgangskode altid er tilpas sikker. Herunder bør koden indeholde specialtegn.
 • Altid sørge for at logge ud, når du er færdig med at bruge Studly-tjenesten, særligt hvis du har anvendt en offentlig computer.
 • Du bør aldrig give andre adgang til din kode.

9. Rettigheder

Studly har samtlige rettigheder til sine tjenester, herunder Studly-tjenesten og alt øvrigt materiale. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsrettigheder og ejendomsret til Studly-tjenesterne. Du bevarer rettighederne til materiale, du lægger op på Studly-tjenesterne, men giver Studly en ikke-eksklusiv brugsret til dette materiale, således at Studly kan levere sine tjenester til dig. Som Bruger eller Partner, får du ikke-eksklusiv brugsret til Studly-tjenesterne. Studly kan til enhver tid tilbagekalde denne brugsret.

10. Drift

Studly søger til enhver tid at undgå fejl, mangler og driftforstyrrelser på Studly-tjenesterne, men dette kan forekomme. Studly modtager gerne orientering om sådanne forhold og vil til enhver tid søge at afhjælpe sådanne snarest belejligt. Studly foretager løbende vedligehold og opdatering af Studly-tjenesterne. I forbindelse med vedligehold, kan visse eller alle funktioner blive midlertidigt utilgængelige. I forbindelse med opdateringer, kan en eller flere funktioner blive fjernet fra Studly-tjenesterne. Studly vil, i det omfang det er muligt, oplyse om forventede driftforstyrrelser på forhånd, ligesom Brugeren eller Partneren vil blive orienteret om eventuel fjernelse af funktioner, men er ikke forpligtet til dette.

Studly er ingenlunde ansvarlig over for Parterne i tilfælde af fejl, mangler, driftforstyrrelser eller fjernelse af funktionalitet på Studly-tjenesten.

11. Ophør

Hvis du er uenig i disse forretningsbetingelser eller af en anden årsag ikke længere ønsker at anvende Studly, kan du til enhver tid slette din profil. Studly kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din aftale om brug af Studly-tjenesterne og eventuelt slette din profil, f.eks. i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd, forsøg på misbrug af andres konti, forsøg på at få adgang til andres data eller anden ulovlig eller uanstændig opførsel.

Såfremt Studly suspenderer eller opsiger din aftale om brug af Studly-tjenesterne, vil Studly rette henvendelse til dig via den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil. Ved sletning af din profil, slettes eller anonymiseres alle de data, der er registreret på din brugerprofil i Studly permanent og kan ikke genskabes. Du kan ikke rette nogen former for krav mod Studly, såfremt din konto slettes.

12. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et eller flere af de samtykker, du har afgivet over for Studly. Dette kan f.eks. være vedrørende markedsføringsmateriale, hentning af dine betalingsoplysninger eller lignende. Tilbagekaldelse kan ske på Studly-tjenesten, ligesom du kan tilbagekalde samtykke ved at kontakte admin@studly.io.

Såfremt du tilbagekalder et eller flere af dine samtykker, vil du stadig have adgang til din brugerprofil på Studly-tjenesten, men visse funktioner vil dog eventuelt ikke være anvendelige.

13. Ændringer

Studly kan til enhver tid og uden varsel ændre disse forretningsbetingelser. Den seneste version findes altid på Studly-tjenesterne, og du orienteres om ændringer af disse via den e-mailadresse, du har oplyst i din brugerprofil. Såfremt du ikke accepterer de ændrede betingelser, kan du ikke længere benytte Studly-tjenesterne, og Studly er berettiget til at slette din profil.

14. Version

Forretningsbetingelserne er senest opdateret februar 2021 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Betingelserne er gældende, indtil nye betingelser udsendes.